Søndag den 11. juni 2023 arrangerer Korup Lokalråd affaldsindsamling.

Vi mødes kl. 9 i KKIC, hvor der bydes på kaffe og rundstykker. Derefter vil der blive udleveret sække, handsker og redskaber til opsamling. Ruterne vil blive aftalt, og vi går i gang med opsamlingen et par timer.

Tilmelding venligst til Jette Munck Lærke på tlf.  24 60 14 17.  


Om at gøre foreningstilbud i Korup Sogn synlige.                                   Korup Lokalråd har nedsat en arbejdsgruppe, som skal skulle virke for at få lavet en folder, hvor områdets foreningstilbud blev beskrevet. Derfor var der indkaldt til møde onsdag den 22. februar kl. 19.  

 Imidlertid  var der ikke særlig stor tilslutning fra foreningerne – der var ikke mange tilmeldinger til mødet, så det blev aflyst.

Arbejdsgruppen arbejder videre, men med et andet grundlag. Det vil senere fremgå her på siden, hvordan man vil gøre foreningstilbud mere synlige.                              


Om den tidligere motocrossbane i Højbjerg (se også under fanebladet “Højbjerg”)

Højbjerggruppen har udarbejdet et åbent brev til Odense Byråd og til dagspressen. Det lyder:

Hvad skal der ske med Højbjergbanen?

Odense Kommune overtog i 2020 den gamle motocrossbane i Højbjerg som led i en byttehandel, hvor Fyns Motorsport i stedet overtog arealerne ved Kærby Mose. På et informationsmøde i sommeren 2020 på Korup Skole fortalte rådmand Jane Jegind om kommunens hensigter med området. Hun udtrykte ifølge mødereferatet bl.a., at området er bestemt til folkeoplysende aktiviteter samt rekreative formål. Og videre sagde hun: ”Kommunen ønsker lokalområdet som aktiv medspiller, og de vil følge processen med interesse og er meget åbne for at inddrage de lokale tanker i det endelige projekt”.

Lokalt i Korup og Ubberud har området stor bevågenhed, og der er opbakning til, at området skal bruges til gavn for borgerne. Som en del af Velfærdens Fundament er der afsat midler til etablering af broforbindelse over Ryds Å fra Korup-siden, og området er centralt i Ubberuds lokalaftale for at styrke adgangen til naturoplevelser. Området, der er en lille naturperle, passer desuden perfekt i forhold til Odenses ønske om at fremstå som en grøn storby, og i forhold til strategien om udeliv, der er under udarbejdelse. Der vil være mange positive effekter ved udnyttelsen af området for folkesundhed, trivsel og som et spændende område, som skolerne kan inddrage i deres undervisning.

Desværre mangler to centrale ting for at vi kan komme videre med udviklingen af området! For det første skal der foretages en forureningsundersøgelse, da området er mistænkt for forurening. Den koster 215.000 kr. Og for det andet skal adgangen til området sikres fra Korup-siden med en stiforbindelse til Hole Skov. Begge dele er beskrevet i Odense Kommunes katalog over anlægsønsker, men desværre blev ingen af dem prioriteret ved den netop overståede budgetforhandling.

Udover den manglende økonomiske prioritering savner vi kommunal styring og ansvarstagen ift. at tage projektet videre. Vi oplever stor velvilje og støtte fra enkelte embedsmænd i kommunen, men både deres og vores engagement drukner i bureaukrati og manglende samarbejde på tværs af forvaltninger og udvalg.

Når kommunen ønsker at inddrage den lokale befolkning for at finde muligheder for, hvordan et område kan bruges i forbindelse med folkeoplysende aktiviteter samt rekreative formål så er det skuffende at initiativet løber panden mod en mur.  Vi synes selv, at gruppen har været aktive medspillere. Vi har holdt et væld af møder, med foreninger, institutioner og andre interesserede – og haft oprydningsdag på området, hvor flere ton gamle dæk blev fjernet. Vi vil gerne fortsat arbejde videre med sagen, men tålmodigheden er ved at være slidt. I Odense Kommune fremhæves det ellers tit, at civilsamfundet er en vigtig kilde til udvikling af velfærd og trivsel. Her har man en god mulighed for at understøtte civilsamfundet.

Med dette brev håber vi at få sat gang i prioriteringen, så lokale og kommunale ambitioner kan blive ført ud i livet. Vi inviterer hermed også byrådspolitikerne til at besøge området og opleve potentialerne med deres egne øjne.

Pva.

Højbjerggruppen

Marlene Dyrelund Gemmer og Lars Breum Christiansen