Om at gøre foreningstilbud i Korup Sogn synlige.                                   Korup Lokalråd har nedsat en arbejdsgruppe, som skal virke for at få lavet en folder, hvor områdets foreningstilbud bliver beskrevet. Derfor er der indkaldt til et møde med foreninger og andre.  I mødeindkaldelsen står bl.a.:

“Vi vil gerne invitere repræsentanter for foreninger i Korup Sogn til et fællesmøde, hvor vi vil fortælle om vores planer om at lave en folder, hvor alle foreninger i Korup Sogn gør opmærksom på sig selv. Det er tanken, at folderen skal husstandsomdeles. Mødet vil foregå:                                     Onsdag den 22. februar kl. 19,                                                           Grævlingehuset, Grævlingløkken 21, Korup 

 Vi er en arbejdsgruppe, som for nogle år siden syslede med lignende planer for at gøre reklame for områdets foreningstilbud. Af forskellige årsager blev effekten begrænset. Vi prøver igen, for vi finder, at en folder med en samlet oversigt over aktivitetsmuligheder og foreninger vil være meget gavnlig for borgere og foreninger i Korup.

Det er foreløbig tanken, at hver forening har en halv A5-side til at beskrive sig selv – formål, målgruppe og aktiviteter. Forsiden til folderen kunne være ”Hvad sker der i Korup?”

Det er blot et oplæg til mødet den 22. februar. Kom og vær med til at præge det videre arbejde!

Foreningerne bedes tilmelde sig senest den 6. februar.”

Venlig hilsen

Arbejdsgruppen

                                   Tilmelding til Bodil Nielsen                                                                                      Mail: bodil@kalnet.dk

                                    Tlf.: 28 60 98 06


Om den tidligere motocrossbane i Højbjerg (se også under fanebladet “Højbjerg”)

Højbjerggruppen har udarbejdet et åbent brev til Odense Byråd og til dagspressen. Det lyder:

Hvad skal der ske med Højbjergbanen?

Odense Kommune overtog i 2020 den gamle motocrossbane i Højbjerg som led i en byttehandel, hvor Fyns Motorsport i stedet overtog arealerne ved Kærby Mose. På et informationsmøde i sommeren 2020 på Korup Skole fortalte rådmand Jane Jegind om kommunens hensigter med området. Hun udtrykte ifølge mødereferatet bl.a., at området er bestemt til folkeoplysende aktiviteter samt rekreative formål. Og videre sagde hun: ”Kommunen ønsker lokalområdet som aktiv medspiller, og de vil følge processen med interesse og er meget åbne for at inddrage de lokale tanker i det endelige projekt”.

Lokalt i Korup og Ubberud har området stor bevågenhed, og der er opbakning til, at området skal bruges til gavn for borgerne. Som en del af Velfærdens Fundament er der afsat midler til etablering af broforbindelse over Ryds Å fra Korup-siden, og området er centralt i Ubberuds lokalaftale for at styrke adgangen til naturoplevelser. Området, der er en lille naturperle, passer desuden perfekt i forhold til Odenses ønske om at fremstå som en grøn storby, og i forhold til strategien om udeliv, der er under udarbejdelse. Der vil være mange positive effekter ved udnyttelsen af området for folkesundhed, trivsel og som et spændende område, som skolerne kan inddrage i deres undervisning.

Desværre mangler to centrale ting for at vi kan komme videre med udviklingen af området! For det første skal der foretages en forureningsundersøgelse, da området er mistænkt for forurening. Den koster 215.000 kr. Og for det andet skal adgangen til området sikres fra Korup-siden med en stiforbindelse til Hole Skov. Begge dele er beskrevet i Odense Kommunes katalog over anlægsønsker, men desværre blev ingen af dem prioriteret ved den netop overståede budgetforhandling.

Udover den manglende økonomiske prioritering savner vi kommunal styring og ansvarstagen ift. at tage projektet videre. Vi oplever stor velvilje og støtte fra enkelte embedsmænd i kommunen, men både deres og vores engagement drukner i bureaukrati og manglende samarbejde på tværs af forvaltninger og udvalg.

Når kommunen ønsker at inddrage den lokale befolkning for at finde muligheder for, hvordan et område kan bruges i forbindelse med folkeoplysende aktiviteter samt rekreative formål så er det skuffende at initiativet løber panden mod en mur.  Vi synes selv, at gruppen har været aktive medspillere. Vi har holdt et væld af møder, med foreninger, institutioner og andre interesserede – og haft oprydningsdag på området, hvor flere ton gamle dæk blev fjernet. Vi vil gerne fortsat arbejde videre med sagen, men tålmodigheden er ved at være slidt. I Odense Kommune fremhæves det ellers tit, at civilsamfundet er en vigtig kilde til udvikling af velfærd og trivsel. Her har man en god mulighed for at understøtte civilsamfundet.

Med dette brev håber vi at få sat gang i prioriteringen, så lokale og kommunale ambitioner kan blive ført ud i livet. Vi inviterer hermed også byrådspolitikerne til at besøge området og opleve potentialerne med deres egne øjne.

Pva.

Højbjerggruppen

Marlene Dyrelund Gemmer og Lars Breum Christiansen


Korup Blomstrer 2022

Igen har Korup fået tildelt et beløb fra Odense kommune på 200.000 kr. Pengene kommer fra puljen “Borgerne Bestemmer”. Beløbet skal bruges, for at borgerne i et lokalområde kan tage et fælles ansvar og sammen skabe fællesskaber og samhørighed på tværs af kulturelle, sociale og aldersmæssige forskelligheder.

“Vi ønsker, at Korup skal blive et lokalområde, der positivt lægges mærke til, et lokalområde der blomstrer af energi og livsglæde, og hvor borgerne er med til at skabe dette miljø og værne om det – Korup Blomstrer”. Sådan har styregruppen bag projektet formuleret sig og henvendte sig til alle i lokalområdet til at komme med ideer til, hvordan pengene skal bruges. 

26. november 2022 var der afstemning på butikstorvet i Korup. Disse forslag fik tildelt et beløb:

1. Skovskole – 25.000 kr. 
 
2. Ungefestival – 50.000 kr.
 
3. Skaterbane – 90.000 kr.
 
4. Borde til Aktiv Korup 10.000 kr. 
 
5. Ny rutsjebane 25.000 kr. (fik tildelt det resterende beløb op til 200.000).
 
Se mere under fanebladet “Korup Blomstrer”.