Højbjerg-banen

Korup Lokalråd er involveret i et projekt om den tidligere motocross-bane i Højbjerg.

I sommeren 2020 overgik området til Odense kommune efter aftale med Fyns Motor Sport, som til gengæld for Højbjergbanen fik et område til en ny bane i den østlige del af kommunen.

Byrådet besluttede, at området skal bruges til folkeoplysende, fritids- eller rekreative aktiviteter. I referatet fra byrådsmødet januar 2017 står der:

På kortet herunder over noget af Højbjerg-området udgør banen af matrikel-numrene 2c, 1c og 2d. Området ligger i Ubberud sogn – skellet til Korup sogn er Ryds å, som ses nord for de tre matrikler.

Da Korup Lokalråd gennem længere tid nøje havde fulgt processen om mageskift mellem kommunen og motorklubben, indgik rådet et samarbejde med konsulent fra Odense kommune for at få den lokale befolkning og andre til at involvere sig i en drøftelse af, hvad området skal bruges til.

 Nogle arbejdsgrupper under Lokalrådet blev nedsat. Medlemmerne her består af folk især uden for rådet.

Højbjerggruppen er en arbejdsgruppe, hvis formål er at virke overordnet og i samarbejde med forvaltningen i kommunen. Der er 6 medlemmer, som repræsenterer begge sogne.

Sti-gruppen er en arbejdsgruppe, som søger at finde muligheder for at etablere en sti-forbindelse mellem sognene. Dette indebærer en bro over åen. Gruppens 7 medlemmerne er alle fra Korup sogn.

I juni 2020 blev afholdt et offentligt informationsmøde på Korup skole. Her skulle Højbjerg-områdets fremtid drøftes. Oplæg til mødet var bl.a. et indslag fra TV-Korup (kan ses på TV-Korups hjemmeside).

Referatet fra mødet kan ses ved at trykke på den grønne tekst. Referat fra informationsmøde om Højbjergområdet

Åbent hus

Korup lokalråd inviterede til åbent hus-arrangement på den gamle Højbjergbane lørdag d. 5. september 2020 fra kl. 10.00 til 13.00.

Der kom ca. 40 besøgende til arrangementet. TV Korup lavede denne optagelse 

September 2020

Området er åbent for offentligheden 

I sommeren og efteråret 2021 foregik en gennemgribende forandring af den tidligere motocrossbane. Fritidsforvaltningen i kommunen havde nu erfaret, at en stor del af området er en såkaldt beskyttet naturtype, som er omtalt i naturbeskyttelsesloven § 3.

På kortet Geofyn er området markeret med en skravering, som det ses på udsnittet her. Markeringen udtrykker, at området er et overdrev, og det vil derfor indebære en begrænsning af mulige aktiviteter der. Hvilke muligheder, det giver, er endnu ikke blevet afklaret.

Naturstyrelsen skriver: ”Overdrev er i de fleste tilfælde menneskeskabte og opstået ved rydning og græsning af tidligere skovklædte arealer. Før landboreformerne omkring 1800 var store dele af Danmark dækket af overdrev, der blev brugt til landsbyernes uopdyrkede fælles græsningsarealer.” https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-overdrev/overdrev/

Overdrevet skal genskabes i Højbjerg-området, derfor er der som sagt foregået en større oprydning, hvor der er blevet fældet træer og fjernet buske, der er blevet gravet, jævnet og andet. Der mangler dog stadig at få ryddet rester fra den egentlige motorbane som f.eks. dæk.

Det tidligere klubhus vil på et tidspunkt blive revet ned, da det bedømmes til at være for dyrt at renovere.

Området er åbent for besøg. Adgangen er ad Højbjergvej, og man kan parkere, hvis man er i bil, på den forreste del (det grønne område på kortet).